Prawo rodzinne

Prawo rodzinne – najważniejsze pytania


Jak przygotować się do spotkania z adwokatem?

Aby jak najefektowniej wykorzystać czas podczas porady prawnej, warto zabrać na spotkanie z adwokatem dokumentację w postaci odpisu aktu ślubu , aktów urodzenia dzieci, dokumentów odzwierciedlających stan majątkowy stron, ewentualnych dowodów wskazujących na winę małżonka.

Jak ubrać się na salę rozpraw?

Do Sądu warto przygotować ubiór formalny, choć nie jest to ściśle określone. Ważnymi elementami są elegancja i schludność. Warto zadbać o to, by ramiona czy kolana nie były mocno eksponowane. Ubiór powinien wyrażać szacunek wobec Sądu, a jednocześnie nie krępować ruchów i wprawiać w dyskomfort.

Od kiedy należy wypłacić zasądzone w wyroku rozwodowym alimenty?

Jeśli Sąd w wyroku nie określił początkowej daty, od której maja być płacone alimenty, datę taką stanowi – z samego prawa – data uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód (orz. SN z 1.03.1955r, I CR 808/54, OSN 1955, Nr 4, poz. 87).

Jak określić koszty utrzymania i wychowania dziecka?

Wysokość alimentów na dziecko wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby dziecka, a z drugiej- możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica. Przedmiotem ustaleń Sądu w kwestii kosztów utrzymania, są koszty bieżących potrzeb konsumpcyjnych, takich jak: wyżywienie, ubranie, koszty utrzymania mieszkania, koszty leczenia, wypoczynku, opieki, rehabilitacji, jak tez koszty wychowania służące rozwojowi fizycznemu i umysłowemu – w tym mieszczą się koszty kształcenia, troski o zdrowie oraz dostęp do dóbr kultury.

Co oznacza pojęcie „potrzeby rodziny”?

Zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego z 16.12.1987, III CZP 91/86, potrzeby rodziny stanowią, oprócz utrzymania i wychowania dzieci – wspólne jak również indywidulane potrzeby małżonków. Mogą one być zaliczone do kategorii potrzeb rodziny, gdy zaspokojenie ich jest w danych okolicznościach usprawiedliwione interesem rodziny i odpowiada zasadom współżycia społecznego, a przede wszystkim zasadzie jednakowej stopy życiowej rodziny. W wypadku, gdy rodzinę stanowią tylko małżonkowie, bez dzieci, potrzeby rodziny odpowiadają sumie potrzeb obojga małżonków.

Zgodnie z art. 23 KRO oboje małżonkowie są obowiązani, każdy według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Zadośćuczynienie obowiązkowi zaspokajania potrzeb rodziny może polegać także w całości lub w części na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czy wina w wyroku rozwodowym wpływa na podział majątku?

Istotne jest, iż tylko w wyjątkowych sytuacjach, Sąd może dokonać podziału majątku na dwa nierówne udziały. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 czerwca 2003r. sygn. akt. IV CKN 278/01, Sąd może dokonać podziału nierównego podziału tylko całego majątku, natomiast nie może ustalić nierównych udziałów w poszczególnych składnikach tego majątku.

Warto wskazać, iż generalna zasada równych udziałów w majątku wspólnym małżonków jest wiążąca bez względu na to, kto przyczynił się do rozwodu. Oznacza to, iż wina jednego z małżonków – ustalona w wyroku rozwodowym – nie ma wpływu na podział majątku wspólnego.

Kiedy rozwiedziony małżonek jest zobowiązany płacić alimenty na rzecz byłego współmałżonka?

W wypadkach, gdy były małżonek nie został uznany wyłącznie winnego rozkładu pożycia, znalazł się w niedostatku i jego potrzeby są usprawiedliwione, a zobowiązany małżonek posiada odpowiednie możliwości zarobkowe i majątkowe, wówczas powinien on płacić byłej żonie lub mężowi alimenty.

Zaznaczyć jednak trzeba, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16.05.2000r. sygn. akt. IV CKN 1230/00 rozwiedzionego małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, nie można obarczać alimentami na rzecz drugiego z rozwiedzionych małżonków, gdy obarczenie go takim obowiązkiem powodowałoby stan niedostatku po jego stronie.

Czy dzieci mogą zeznawać w procesach o rozwód?

Należy pamiętać, iż w sprawach o rozwód i o separację, dzieci, które nie ukończyły 13 lat nie mogą być świadkami. W sprawie rozwodowej swoich rodziców nie mogą zeznawać dzieci stron, jeśli nie ukończyły 17 lat.

Ograniczenia te mają zastosowanie również w przypadku przysposobionych małoletnich.

Co oznacza pojęcie równej stopy życiowej?

Zgodnie z utrwalona w orzecznictwie zasadą, dzieci maja prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.